TELEFON

602 184 490

EMAIL

info@hakerkastylu.pl

Okulickiego 9A 

Stalowa Wola,

Galeria City Park

Reklamacje i zwroty

Reklamacja i gwarancja 

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. (emailowo: butik.hakerkastylu@gmail.com) na Formularzu Reklamacji, który jest dostępny na stronie. 

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: Hakerka Stylu Natalia Wianecka ul.Okulickiego 9A, 37-450 Stalowa Wola

Imię i nazwisko lub nazwa klienta…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Klienta………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu Klienta …………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail Klienta…………………………………………………………………………………………

Numer paragonu lub faktury VAT…………………………………………………………………………

Numer zamówienia…………………………………

Jako dane kontaktowe w sprawie reklamacji wskazuję:

-adres pocztowy

-e-mail

Reklamacja dotyczy:

-numer paragonu……………………

-data sprzedaży……………………..

-produkt/y……………………………….

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji………………………….

Opis problemu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamacji:

-usunięcie wady Produktu

-wymiana Produktu na wolny od wad

-obniżenie ceny Produktu

-odstąpienie od Umowy

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej.Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

                                                                                                        Podpis Klienta

Niniejszy dokument  stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego  Hakerka Stylu

              FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy-zwrotu)

-Adresat : Hakerka Stylu Natalia Wianecka , ul.Okulickiego 9A, 37-450 Stalowa Wola

-Ja, niżej podpisany,  niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Data zawarcia Umowy

-Imię i Nazwisko Klienta

-Adres Klienta

-Numer paragonu lub faktury VAT

-Numer zamówienia

                                                      Podpis Klienta ( w przypadku wersji papierowej)

Data

Numer konta bankowego do zwrotu;

Niniejszy dokument  stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego  Hakerka Stylu

0